Wednesday after Epiphany

Mark 6:45-52

The Walking on the Water

OTHER HOMILY SOURCES from Bishop Abet Uy

2014 WEDNESDAY AFTER EPIPHANY (YEAR B) – 1 JUAN 4:11-18. Unsa may tambal sa kahadlok? Nagkalain-lain ang kahadlok sa tawo – adunay mahadlok sa kaaway, sa hinigugma, sa katalagman, sa sakit, sa kamatayon, ug uban pa. Kon kita gihari-an sa daghang kahadlok, angay natong pamalandongan ang mga pulong sa Unang Sulat ni San Juan: “Walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok.” Tinuod baya kini. Ang tinuod nga gugma makahupay sa tanang kahadlok ug kabalaka. Kon mahigugmaon kita, kinsa may masuko kanato? Kon mapuno kita sa gugma, kinsa may makaako og biya kanato? Kon kita nahiusa sa Dios diha sa gugma, nganong mahadlok man kita nga madisgrasya, masakit o mamatay? Sakto si San Juan sa iyang pagsulat, “Kon mahadlok gihapon ang tawo, wala pa mahingpit ang iyang gugma.”

2015 MARCOS 6:45-52. Pasagdan ba kita sa Ginoo panahon sa mga suliran ug kalisdanan? Usa ka inahan ang niduol kanako ug nagpahungaw sa daghan niyang mga problema – lawas nga masakiton, bisyosong bana, anak nga badlongon, kawad-on sa kwarta, ug uban pa. Ako siyang gipangutana: “Sa kalisod sa imong kinabuhi, motuo ka pa ba nga ang Ginoo mahigugmaon?” Niyango siya, dayon nibakho sa paghilak. Unya ako siyang giingnan: “Ate, bulahan ka kaayo tungod sa kadako sa imong pagtuo. Bulahan ka nga mituo nga bisan sa kalisod wala ikaw pasagdi sa Ginoo.” Ang ebanghelyo nagtudlo nga si Hesus kanunay’ng nagsud-ong ug nagbantay sa iyang mga ginsakopan. Sa panahon sa unos ug kalisod, moduol siya kanato aron magdala’g kalinaw ug kahupayan. Mahimo niya kini tungod kay kontrolado niya ang tanan. Posted by Abet Uy

Source: abetuy.blogspot.com/2015/01/wednesday-after-epiphany-year-b.html

2016 Tuesday, January 5, 2016

WEDNESDAY AFTER EPIPHANY (YEAR C) – 1 JUAN 4:11-18. UNSA MAY TAMBAL SA KAHADLOK? Nagkalain-lain ang kahadlok sa tawo – adunay mahadlok sa kaaway, katalagman, sakit, kamatayon, ug uban pa. Kon kita gihari-an sa daghang kahadlok, angay natong pamalandongan ang mga pulong sa Unang Sulat ni San Juan: “Walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok.” Tinuod baya kini. Ang tinuod nga gugma makahupay sa tanang kahadlok ug kabalaka. Kon mahigugmaon kita, kinsa may masuko kanato? Kon mapuno kita sa gugma, kinsa may makaako og biya kanato? Kon kita nahiusa sa Dios diha sa gugma, nganong mahadlok man kita nga madisgrasya, masakit o mamatay? Sakto si San Juan sa iyang pagsulat, “Kon mahadlok gihapon ang tawo, wala pa mahingpit ang iyang gugma.” Posted by Abet Uy

Source:abetuy.blogspot.com/2016/01/wednesday-after-epiphany-year-c.html

***************

See Today’s Readings:  Year I,   Year II

Back to Other Homily Sources

Back to: Wednesday after Epiphany

This entry was posted in .. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s