Twenty Eighth Sunday in Ordinary Time (Year C)

2Kgs 5:14-17; 2Tim 2:8-13; Luke 17:11-19

OTHER HOMILY SOURCES from Bishop Abet Uy

2016 Saturday, October 8, 2016

28TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Lukas 17:11-19

Dihay usa ka gamay nga barber shop sa New York nga nahimong inila tungod sa buotan nga barbero. Usa ka adlaw niana, dihay Chinese nga misulod sa maong barber shop aron magpa-haircut. Pagkahuman sa gupit, mikuot ang Chinese sa iyang pitaka aron mobayad. Pero miingon ang barber, “Ayaw lang kog bayri kay community service ning ako”. Nakurat pag-ayo ang Chinese, apan natandog siya sa gibuhat sa barbero. Pagka-ugma sayo sa buntag, nalipay ang barber kay pag report niya sa iyang shop, nakita niya didto sa may pultahan ang usa ka basket nga may sulod nga dose ka putos nga Chinese hopia.

Sa laing adlaw, dihay Japanese nga misulod aron magpa-haircut. Pagkahuman sa gupit, mikuot ang Japanese sa iyang pitaka aron mobayad. Pero miingon ang barber, “Ayaw lang kog bayri kay community service ning ako”. Nakurat pag-ayo ang Japanese, apan natandog siya sa gibuhat sa barbero. Pagka-ugma sayo sa buntag, nalipay ang barber kay pag report niya sa iyang shop, nakita niya didto sa may pultahan ang usa ka basket nga may sulod nga dose ka putos nga Japanese noodles.

Pagkasunod napud adlaw, dihay Filipino nga misulod aron magpa-haircut. Pagkahuman sa gupit, mikuot ang Filipino sa iyang pitaka aron mobayad. Pero miingon ang barber, “Ayaw lang kog bayri kay community service ning ako”. Nalipay pag-ayo ang Filipino nga mipauli kay na libre man ang iyang pambayad sa gupit. Pagka-ugma sayo sa buntag, puwerteng kurata sa barber kay pag report niya sa iyang shop, nakita niya didto sa may pultuhan ang dose ka mga Filipino nga naglinya para magpa-haircut!

Ang “pagkamapasalamaton” giisip nga usa ka hiyas (virtue) tungod kay usa kini ka buhat nga subay gayod sa maayong pamatasan. Ang tawo nga dili makamaong magpasalamat atong tawgon nga “Walay Batasan” o “Walay Ulaw”. Mao man gani nga tudloan gayod kita sa atong mga ginikanan sa pag-ingon og “Thank You” sa matag higayon nga makadawat kita og gasa gikan sa laing tawo o grasya gikan sa Ginoo.

Pero, sa pagkatinuod lang, daghan kanato makalimot o dili gayod makamaong magpasalamat. Pananglitan, pila man kanato ang nagpasalamat sa Ginoo karong adlawa tungod sa hangin nga atong naginhawa, sa tubig nga atong nainum, sa mga tawo nga nagmahal nato, o sa kahimsog sa lawas nga atong nasinati? Adunay nagpahimangno: “God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say ‘Thank You’?”

Usa kono ka higayon niana, si Hesus nagpasiyo didto sa Langit ug nakita niya ang usa ka opisina diin busy kaayo ang mga anghel. Nagkagubot sila sa pagtubag sa mga telepono. Sa dihang nangutana ang Ginoo unsay ilang gikagubtan, mitubag ang pangulong anghel: “Lord, mao kini ang Office of Petitions and Demands. Anhi dinhi manawag ang mga tawo kon sila mag-ampo. Kada segundo daghan kaayong manawag aron sa pagpangayo kanimo bisan unsa na lang. Daghan usab kaayo nga manawag aron magreklamo.” Mipahiyum lang si Hesus nga naminaw niini ug mipadayon siya sa unahan.

Unya, nalabyan niya ang laing opisina diin nangatulog lang ang mga anghel. “Nganong nag sleeping on the job man kamo? Dili ba ting-trabaho pa karong orasa?” Unya, mi-explain kaniya ang pangulong anghel: “Lord, mao kini ang Office of Gratitude. Sa pagka tinuod, pipila lang gayod sa mga tawo sa kalibutan ang motawag dinhi aron sa pagpasalamat kanimo. Tungod ana, mangatulog na lang mi kay wala man mi tubagon.”

Ang maong estorya nagdalag mensahe nga sibo sa ebanghelyo ning Domingoha. Adunay napulo ka sanglahon nga naayo tungod sa gahum ug kalooy ni Hesus. Apan niining napulo, usa lamang ang mibalik aron pagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita ni Hesus kaniya, nangutana siya, “Hain man ang laing siyam? Dili ba napulo man sila nga naayo?” Napulo ang naayo sa sakit, apan usa lang ang naluwas tungod sa iyang pagkamapasalamaton – ang Samaritano. Kining maong ebanghelyo magpahinumdum kanato nga ang Dios malipay ug magluwas sa mga tawo nga mapasalamaton.

Pagpasalamat. Lisod ba kini buhaton? Nganong dili man nato kini himoon sa kanunay? Kinsa man sa mga anak dinhi ang kanunay magpasalamat sa ilang mga ginikanan tungod sa ilang makanunayong pagsakripisyo ug pag-atiman? Kinsa man dinhi ang kanunay nagpasalamat sa kapikas tungod sa tininuod nga pagpangitag panginabuhian para sa pamilya? Pila man kanato dinhi ang kanunay nagpasalamat sa atong mga house-helpers tungod sa ilang pagmata og sayo aron pag-andam sa pagkaon? Sa daghang higayon, gibaliwala nato ang inadlaw-adlaw nga gibuhat sa Dios ug sa ubang tawo para sa atong kaayohan.

Adunay panultihon nga nagkanayon: “It’s not happy people who are thankful. It’s thankful people who are happy.” Adunay dakong kamatuoran kini. Ang mga tawo nga dili makakita ug dili mohatag og bili sa ilang mga blessings sa kinabuhi, dili gayod makat-on sa pagpasalamat. Ang ilang makita ug mabati mao lamang ang mga kakulangon, problema ug pagsulay. Magsigi lang silag reklamo sa Ginoo mahitungod sa ilang kinabuhi. Ug tungod niini, mahimo silang magul-anon ug masuk-anon. Apan, ang mga tawo nga makakita og grasya ug kalipay bisan sa gagmay’ng mga butang, magpabiling mapasalamaton sa Dios. Mabati nila ang ilang kakulangon ug kawad-on, apan nasayod sila nga pinangga gihapon sila sa Dios. Bisan ang mga problema ug hagit sa kinabuhi isipon nila nga grasya tungod kay kini makapahimo nilang lig-on ug matoohon. Ang mga tawo nga sama niini magmalipayon gayod sa ilang kinabuhi.

Ang pinakadako nga grasya nga atong nadawat gikan sa Ginoo mao ang grasya sa kinabuhi ug kaluwasan. Usa ka magsusulat ang nagtudlo nga ang pinakamubo nga klase sa pag-ampo atong makita diha sa CRUCIFIX. Diha sa Krusipiho, makita nato ang duha ka letra sa alphabet. Una, diha sa krus, mabasa nato ang letra nga T. Ikaduha, diha sa lawas ni Hesus nga nagbitay, atong mabasa ang letra nga Y. Ang mga letra nga T ug Y maoy abbreviation sa mga pulong “Thank You”. Busa, sa matag higayon nga mag-atubang kita sa krusipiho, gipahinumduman kita sa pagpasalamat sa Dios. Ug sa matag higayon nga kita moingon og Thank You, Lord, atong gibungat ang pinakamubo nga matang sa pag-ampo.

Pamalandongan nato kini:

  1. Kinsa man ang angay natong pasalamatan matag adlaw sa atong kinabuhi?
  2. Unsaon man nato pagpakita sa Ginoo nga kita nagmapasalamaton sa Iyang gugma ug kaayo?

abetuy.blogspot.com/2016/10/28th-sunday-in-ordinary-time-year-c.html

***************

See Today’s Readings:  Cycle C

See Homily Option

Back to Other Homily Sources

Back to: Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time (Year C)

This entry was posted in .. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s