Nineteenth Sunday in Ordinary Time Year C)

Wis 18:6-9; Heb 11:1-2,8-19; Luke 12:32-48

OTHER HOMILY SOURCES from Bishop Abet Uy

2016 Saturday, August 6, 2016

19TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Lukas 12:32-48

Adunay usa ka tawo nga dato kaayo. Nagtoo siya nga ang salapi maoy labing importante tungod kay pinaagi niini makab-ot niya ang tanan. Ingon niini ang iyang kasinatian sa kalibutan. Ang tanang butang ug tawo nga iyang magustohan iyang angkonon pinaagi sa salapi.

Sa dihang haduol na ang iyang kamatayon, gitugon niya ang iyang mga anak nga pun-on og daghang salapi ang iyang lungon aron iyang balonon didto sa langit. “Siguroha nga tag-libo ug dili sensilyo ang ipadala nako”, kini ang iyang sugo.

Tuod man namatay ang dato ug mihalin sa laing kalibutan. Didto sa langit, ang una niyang nakita mao ang dako ug nindot kaayo nga Mall. Busa wala siya maglangan, misulod siya sa Mall ug namili sa iyang mga paborito nga mga sinina, pantalon, sapatos, ug uban pang gamit. Unya iyang gidala sa counter ang tanan niyang nagustohan aron bayran. Apan ang anghel nga cashier midumili pagdawat sa iyang linibo nga kwarta. “Tinuod kining akong salapi ug dili kini fake!” masuk-anon ang dato nga nakiglalis sa anghel. Apan ang anghel miingon kaniya, “Sir, dinhi sa langit, dili madawat ang imong tag-libo. Papel ra man kana ug walay bili diri.” Naglibog ang dato ug nangutana, “Unya, unsa may akong ibayad aning akong mga nagustohan?” Ug ang anghel nitubag, “Atong tan-awon kon aduna bay pundo ang imong ‘goodness account’. Sa matag higayon nga ikaw nagtabang o nagbuhat og maayo para sa kabos ug naglisod, adunay pundo nga masulod sa imong goodness account. Ug kini maoy magsilbing kwarta nga magamit nimo dinhi sa langit.” Taudtaud, nagpanglingo ang anghel ug giingnan niya ang dato: “Sir, pagkapobre nimo nga tawo. Wala gyoy sulod ang imong goodness account ug dili ka makabayad anang imong gustong paliton.” Ug masulob-on kaayo ang dato nga milakaw nga nakaamgo sa iyang kapobrehon.

Sa Ebanghelyo karon, Si Hesus nag-agni kanato sa pagtigum og bahandi nga langitnon, dili bahandi nga kalibotanon. Ang bahandi nga kalibotanon madunot, makawat, ug dili madala sa Gingharian sa Dios. Samtang ang bahandi nga langitnon dili mapapas, dili mahilabtan sa kawatan, ug mag-uban kanimo hangtod sa kahangtoran. Unsa man diay ang langitnong bahandi? Si San Pablo nagtambag: “Sultihi sila sa pagbuhat og maayo ug sa pagpadato diha sa maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon ug sa pagtabang sa uban. Niining paagiha makatigom sila og bahandi nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan alang sa umaabot ug maangkon unya nila ang kinabuhing dayon” (1 Tim 6:18-19). Sa ato pa, ang langitnong bahandi sa tawo mao ang iyang katarong ug maayong binuhatan; kini ang magdala kaniya og kaluwasan.  Ang Panultihon 11:4 nag-ingon, “Ang kalibotanong bahandi dili magpulos kanimo sa adlaw nga ikaw hapit na mamatay, apan ang katarong magluwas kanimo gikan sa kamatayon.”

Unsa may atong gipakabahandi sa kinabuhi? Si Kristo nag-ingon: “Kon asa ang imong bahandi atua usab ang imong kasingkasing.” Nga sa ato pa, masayran nato kon unsay atong gipakabahandi pinaagi sa pagsusi kon asa man nato igahin ang atong hunahuna ug pagbati sa matag adlaw. Kon ang atong panahon mahurot lang sa pagtrabaho ug pagnegosyo, nan ang atong gipakabahandi mao ang salapi. Kon ang atong panahon mahurot sa barkada ug lulinghayaw, nan klaro kaayo nga gipakabahandi nato ang kahilayan. Apan, kon ang atong adlaw gibahin og maayo sa pagtrabaho, pag-atiman sa pamilya, pagpakighigala, pagpangalagad, ug pag-ampo, nan klaro nga gipakabahandi nato ang maayong relasyon uban sa Ginoo ug sa isigkatawo.

Ang ebanghelyo nagdasig kanato nga mahimong mga buotang piniyalan sa Dios. Sa unsa mang mga paagi? Una, kinahanglan nga ilhon nato ang Dios nga maoy tag-iya sa tanan ning kalibotan, apil ang atong kinabuhi. Ikaduha, atong ampingan ug gamiton sa maayong paagi ang mga gasa ug bahandi nga atong nadawat gikan sa Dios. Ang kinaiyahan dili nato usikan ug abusohan. Ikatulo, atong gamiton ang atong panahon, talento ug bahandi sa pagpasidungog sa Dios ug sa pagtabang sa isigkaingon. Dili kita maglinaog ug maghunahuna sa kaugalingon lamang. Ug sa katapusan, kinahanglan maghatag kita og maayong ehemplo sa uban aron sa ingon mahimo kitang suga nga maglamdag ning kalibotan. Ingon niini ang buotang piniyalan sa Dios. Bulahan siya tungod kay sa pag-abot sa Dios, nga maoy tag-iya sa tanan, silbihan ug busgon niya siya, ug tugyanan pa gayod sa dagkong mga butang sa Gingharian.

Pamalandongan nato kini:

  1. Unsa may atong gipakabahandi ning kalibotan? Unsa may atong gitigum sa matag adlaw – bahanding kalibotanon o bahanding langitnon?
  2. Unsa may atong buhaton aron mahimong dato sa Gingharian sa Dios? Posted by Abet Uy

abetuy.blogspot.com/2016/08/19th-sunday-in-ordinary-time-year-c.html

***************

See Today’s Readings: Cycle C

See Homily Option

Back to Other Homily Sources

Back to: Nineteenth Sunday in Ordinary Time (Year C)

This entry was posted in .. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s