Third Sunday in Ordinary Time (Year C)

Neh 8:2-4,5-6,8-10; 1Cor 12:12-30 (12:12-14,27); Luke 1:1-4:4-21

The Beginning of the Galilean Ministry

OTHER HOMILY SOURCES from Bishop Abet Uy, DD

2016 Saturday, January 23, 2016

3RD SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Lukas 4:16-21

Ang pagbasa, pagpaminaw ug pagpasabot sa Pulong sa Dios nahimong dakong kabahin  sa kinabuhi sa katawhan sa Israel. Pananglitan, gisaysayan kita diha sa unang pagbasa  kon giunsa pagdala sa usa ka pari nga gingalag Esdras ang Libro sa Balaod ni Moises ngadto sa katawhan nga nagkapundok, apil ang mga kabataan. Diha sa iyang pagpaambit ug pagpasabot sa Pulong sa Dios, gidasig ni Esdras ang katawhan nga magpabiling masaligon haloyo sa mga kalisod ug pagsulay nga ilang nasinati. Pinaagi sa makanunayong pagpaminaw sa Pulong sa Ginoo, ang katawhan sa Israel nailhan isip katawhan sa Dios ug nahatagag makahuloganong kinabuhi.

Ang pag-adto ni Hesus sa sinagoga matag Adlawng Igpapahulay nagpakita sa iyang pagkamatinud-anon sa tradisyon sa iyang katawhan. Ang ebanghelyo nagsaysay nga usa niana ka higayon si Hesus mibarog sa sinagoga, mikuha sa basahon, ug mibasa sa usa ka bahin sa sulat ni Isaias nga nag-ingon: “Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihogan ko niya aron pagdala sa maayong balita ngadto sa mga kabos, pagsangyaw og kagawasan sa mga binilanggo, paghatag og bag-ong kahayag sa mga buta ug kagawasan sa mga dinaogdaog, ug sa pagpahibalo sa tuig sa kalooy sa Ginoo.” Adunay batid sa Bibliya nga misugyot nga kining bahina sa Kasulatan maoy paborito ni Hesus tungod kay kini naghatag og katin-awan sa iyang pagkatawo ug misyon isip anak sa Dios.

Si propeta Isaias nagsangyaw mahitungod sa usa ka kahimtang nga maoy gusto sa Dios para sa iyang katawhan – usa ka kalibutan nga pagaharian sa kaangayan, kagawasan, gugma ug kalinaw. Sa pag-ingon ni Hesus, “Karong adlawa ang maong panagna natuman samtang namati mo kanako”, iyang gipasabot nga ang kabubut-on sa Dios natuman diha kaniya. Siya ang pinili nga gipasabot ni Isaias nga maoy magdala’g maayong balita ngadto sa mga kabos, kagawasan sa mga binilanggo, kahayag sa mga buta, ug kaluwasan sa mga dinaogdaog.

Karong Domingoha kita gidasig, una sa tanan, sa paghatag og dakong bili sa Pulong sa Dios. Ang Pulong sa Ginoo mao ang pagkaon sa atong kalag. Ang Salmo karong adlawa nagpahinumdom kanato nga ang Pulong sa Dios maoy maghatag og bag-ong kinabuhi, kaalam sa mga yano, kalipay sa kasingkasing sa mga tawo ug lamdag sa atong mga mata (Salmo 18:7-9). Busa, angay gayod nga sa matag adlaw atong busgon ang atong kaugalingon sa mga Pulong sa Ginoo. Mahimo nato kini pinaagi sa makanunayong pagbasa ug pagpamalandong sa Balaang Kasulatan. Ang Simbahang Pilipinhon nagdeklara ning semanaha nga “National Bible Week” aron dasigon ang katawhan sa pagbasa, pagtoon ug pagpamalandong sa mga Pulong sa Ginoo.

Ug ikaduha, ang Simbahan naghagit kanato sa pagtrabaho uban sa Ginoo alang sa katumanan sa Iyang plano para sa mga kabos, dinaogdaog ug nagkalisod. Pinaagi sa atong bunyag, kita nakaambit dili lamang sa dignidad ni Hesus kondili sa Iya usab nga misyon. Sama kang Cristo, kita adunay tawag sa paghatag sa kaugalingon alang sa pagpagaan sa kalisod sa mga kabos, pagpalingkawas sa mga naulipon sa sala, ug sa paghatag og maayong panig-ingnan alang sa mga kulang og kahibalo.

Diha sa ikaduhang pagbasa, gihulagway ni San Pablo ang katawhan sa Dios isip “Lawas ni Kristo”. Kini maoy iyang pamaagi sa pagdasig kanato sa pag-alagad sa usag-usa. Sanglit kabahin man kita sa usa ka lawas, angay gayod nga maghunahuna kita sa kaayohan sa tanan. Dili maayo nga ang atong kaugalingon lamang ang atimanon o amomahon. Gani, si Pablo mipasabot nga angay natong hatagan og pabor ang mga nagkalisod sama nga ang Dios mihatag og mas dakong pagtagad sa mga anaa sa ubos sa katilingban (1 Cor. 12:22-25). Ug midugang pa gayod si Pablo sa pag-ingon: “Kon usa ka sakop ang mag-antos, dapat mag-antos ang tanan uban kaniya; kon adunay usa ka miyembro nga mapasidunggan, angay nga magsadya ang tanan uban kaniya” (1 Cor. 12:25-26).

Pamalandongan nato kini:

  1. Matod sa Bibliya, “Ang tawo mabuhi dili sa pan lamang kondili sa matag Pulong nga mogawas sa baba sa Dios.” Ang pangutana mao kini: ato bang gipakaon matag adlaw sa pagkaon nga espirituhanon ang atong kaugalingon?
  2. Sa atong pagpaminaw sa Pulong sa Dios, natandog ba kita ug nadasig sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo, ilabina sa iyang pag-atiman sa mga kabos? Posted by Abet Uy

Source: abetuy.blogspot.com/2016/01/3rd-sunday-in-ordinary-time-year-c.html

************

See Today’s Readings: Cycle C

See Other Homily Options

Back to Other Homily Sources,

Back to: Third Sunday in Ordinary Time (Year C)

Advertisements
This entry was posted in .. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s