Third Sunday in Ordinary Time (Year C)

Neh 8:2-4,5-6,8-10; 1Cor 12:12-30 (12:12-14,27); Luke 1:1-4:4-21

The Beginning of the Galilean Ministry

OTHER HOMILY SOURCES from Kiliti ng Diyos

B.I.B.L.E. – Basic Information Before Leaving Earth: Reflection for 3rd Sunday in Ordinary Time Year C – January 20, 2012 – Bible Sunday and Year of Faith

Isang barbero na naging “Bible Christian” ang nakaisip na ipalaganap sa kanyang mga “customers” ang Salita ng Diyos sa Bibliya.  Masyado siyang na-inspire sa mga pangangaral na kanyang narinig kaya’t naisip niya na gamitin ang kanyang propesyon bilang barbero upang magbahagi ng mga aral tungkol sa Diyos sa halip na “kuwentong barbero” ang pinag-uusapan nila ng kanyag mga parokyano habang nagpapagupit,.  Kaya’t winika niya sa Panginoon: “Lord, kung sino man ang unang papasok sa aking barberya ay pangangaralan ko ng iyong Salita.”  Nagkataong may pumasok agad na isang lalaki at nagsabing gusto niyang magpaahit.  “Yes sir, saglit ng po!” At pumasok saglit sa kanyang silid ang barbero at nagdasal muli.  “Lord, ito na ang pagkakataong ibinigay mo. Ipapangaral ko na ang iyong Salita!”  Lumabas ang barbero tangan-tangan ang labaha sa kanang kamay at ang Bibliya sa kaliwa. Hinarap ang customer at buong sigasig na nagsalita: “Kapatid… handan ka na bang mamatay?” At kumaripas ng takbo ang customer… hehe.   Ano nga ba ang Bibliya?  Ang sagot ng isang bata ay napaksimple pero makahulugan.  Ang B.I.B.L.E. daw ay:  Basic Information Before Leaving Earth!  (Tama pala ang barbero na nasa kanang kamay ang labaha at kaliwa naman ang Bibliya!)  Tunay nga naman na dapat bago lisanin ang mundo ay nabasa natin ang Bibliya.      Sapagkat ang Bibliya ay hindi lamang aklat na naglalaman ng Salita ng Diyos. Ito ay naglalaman din ng Kanyang kalooban para sa ating lahat.  Ito ay gabay para sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano.  Kaya nga’t nakakalungkot isipin na lilisanin mo ang mundong ito na hindi man lamang nabuklat ang Bibliya at hindi mo nabasa ang Kanyang salita.  Ang ikatlong Linggo ng Enero ay inilalaan upang paalalahanan tayo ng kahalagahan ng Kanyang Salita sa pagdiriwang ng Bible Sunday. Ano ba ang mga maari nating gawin upang mapahalagahan ang Salita ng Diyos?  Ngayong Taon ng Pananampalataya ay marami tayong maaring gawin. Una, dumalo sa Misa at makinig ng mabuti sa mga Salita ng Diyos na binabasa sa atin at ipinaliliwanag.  Baka naman nakatapos ka ng Misa na hindi mo maalaala ang mga pagbasa at ang paliwanag ng pari? Pangalawa, magbasa ng Bibliya araw-araw.  Imposible ito kung wala kang sipi ng Bibliya .  Kung nakakaya mong bumili ng mamahahiling gadgets at ibang kagamitan at walang dahilan para hindi ka makabili ng aklat na ito.  Pangatlo, pag-aralan ang Salita ng Diyos sa pagdalo sa mga Bible Study o Bible Sharing na ginagawa sa inyong Parokya. (Hindi sa mga Born-Again groups).  Kailangang pag-aralan ang Kanyang Salita sapagkat nagtataglay ito ng mga katotohanan ng ating Pananampalataya. Ang mga pagbasa natin sa Linggong ito ay dapat magbigay sa atin ng inspirasyon.  Sa unang pagbasa ay narinig natin kung paano naantig ang damdamin ng mga Israelita ng marinig nila ang Salita ng Diyos.  Napaluha pa nga sila dahil sa nakaligtaan nila ito ng matagal.  Sa Ebanghelyo ay narinig natin si Jesus na inako ang karapatan na ipahayag ang Salita ng Diyos sapagkat siya mismo ang katuparan nito. Nawa ay maisapuso natin ang tunay na pagmamahal sa Salita ng Diyos.  Basahin. pagnilyan. dasalin at isabuhay natin ang Kanynag Salita.  Kapag nagawa natin ito ay masasabi nating handang-handa na tayo para sa buhay sa kabila.  Tunay na ang Bibliya ay “Basic Information Before Leaving Earth!”

Source: kiliti-ng-diyos.blogspot.com

************

SABADO, ENERO 23, 2016

KATAWAN NI KRISTO: Reflection for 3rd Sunday in Ordinary Time Year C – January 24, 2016 – YEAR OF THE EUCHARIST & FAMILY – JUBILEE YEAR OF MERCY

Isang malaking pagpapala para sa ating mga Pilipino na ang ating bansa ay muling hinirang na pagdarausan ng International Eucharistic Congress.  Ito ang ika-51 pagtitipon ng mga obispo, pari, pinunong layko at kinatawan ng iba’t ibang sektor ng Simbahan at lipunan mula sa iba’t ibang panig ng mundo upang magbigay saksi sa tunay na presensiya ng Panginoong Jesus sa Banal na Eukaristiya.  Huling ginanap ito sa Pilipinas noong taong Pebrero 3-7, 1937 sa Manila na siya ring kauna-unahang kongreso na ginanap sa Asia.  At ngayon nga ito ay kasalukuyang ginaganap sa siyudad ng Cebu na magtatapos sa Enero 31, 2016.   Napapanahon para sa ating mga Pilipino ang pagdiriwang na ito sapagkat marami sa ating mga Katoliko ang hindi na nakababatid sa tunay na kahulugan ng tunay na presensiya ng Panginoong Jesus sa Banal na Eukasristiya.  Hindi lang ito nangangahulugan ng pag-aatanda ng krus sa tuwing ang jeep na ating sinasakyan ay daraan sa isang simbahan (na kung minsan nga ay mali pa ang ating pag-aantanda).  Hindi lang ito nangangahulugan paglalakad ng nakaluhod mula sa bukana ng simbahan papuntang dambana. Lalo namang hindi lang ito pag-aabuloy sa tuwing tayo ay dumadalo ng Misa.  Minsang tinanong ko ang isang batang Grade 3 na kandidato sa First Communion: “Ano ang kaibahan ng krusipiho na aking hawak-hawak sa Banal na Ostia na tatanggapin mo sa Komunyon?”  Nagulat ako sa kanyang sagot sapagkat ang karaniwang bata ay magsasabing, “Father, ang Ostia ay nakakain, ang krusipiho ay hindi!”  O kaya naman. “Ang Ostia ay bilog at puti, ang krusipiho ay hindi.”  Ngunit ang batang ito ay nagbigay ng kasagutang nagpapahayag ng isang malalim na pananampalataya: “Father, ang krusipiho ay kamukha ni Kristo pero hindi sa Kristo.  Ang Banal na Ostia ay hindi kamukha ni Kristo ngunit ito ang TUNAY NA KRISTO!”  Kamangha-mangha!  Batid ng batang ito ang kahulugan ng Ostiang kanyang tatanggapin.  Isang pagmumulat sa ating mga Katolikong Kristiyano sapagkat marami sa atin na ang akala ay simbolo lamang ni Kristo ang Banal na Ostia.  Kaya nga marahil ay malimit na wala sa loob ang ating pagtanggap dito.  Hindi pinaghandaan.  Kulang sa paniniwala.  May mga ilan na hindi naman nagsisimba sapagkat buong misa ay kausap ang katabi o busy sa pagtetext ang at makikita mong pipila at tatanggap ng Komunyon. May mga ilang late ng dumating sa Misa, halos kalahati na ang inabutan at nagkokomunyon pa rin.  May ilan namang nahahaluan pa ito ng pamahiin.  May kilala akong sabungero na itinago ang Ostia at ipinatuka sa kanyang manok sa pag-aakalang lalakas at siguradong walang talo ito dahil nasa kanya si Kristo. Ayun, isinabong at ipinusta ang kanyang buong suweldo at… talo! Patay ang manok!  Marahil ay talagang napapanahunan na para maintindihan natin ang kahulugan ng dakilang sakramentong ito.  Unang katotohanan na dapat nating paniwalaan, si Jesus na tunay na Diyos ay nasa Banal na Eukaristiya kaya’t nararapat lang bigyan natin siya ng nararapat na pagpaparangal, paggalang at pagsamba!  At sa bawat pagtanggap nito ay dapat nagpapanibago ito sa atin tungo sa kabanalan.  Ikalawa, sa tuwing tayo ay tumatanggap ng Banal na Komunyon ay hindi lamang ang presensiya ni Jesus sa Banal na Ostia ang ating tinatanggap sapagkat ang katawan ni Kristo ay hindi lang nalilimita dito.  Sa Sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto ay sinabi niya na tayo ang bumubuo sa katawan ni Kristo!  Siya ang ulo at tayo ang mga bahagi ng kanyang katawan.  Kaya nga’t kung kaya natin siyang tanggapin sa Banal sa Ostia ay dapat kaya rin natin siyang tanggapin sa ating kapwa.  Ibig sabihin, handa kang tumanggap, umunawa, at magpatawad lalo na sa mga hindi mo kasundo o may kasamaan ka ng loob.  Malaki ang hinihingi sa atin ng ating pananampalatayang Kristiyano.  “Ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay pananampalatayang patay” sabi ni Santiago Apostol.  Mahalagang bahagi ng ating pananampalataya ang konkretong pagsasabuhay nito.  Nawa ay maipakita natin ito sa Banal na Eukasitiya.  Tayo na bumubuo ng Katawan ni Kristo ay dapat magpakita ng pagmamahal at awa sa isa’t isa. Ipinaskil ni kalakbay ng kabataan

Source: kiliti-ng-diyos.blogspot.com/2016/01/katawan-ni-kristo-reflection-for-3rd.html

************

SABADO, ENERO 26, 2019

BIBLE CHRISTIAN KA BA? : Reflection for 3rd Sunday in Ordinary Time Year C – January 27, 2019 – YEAR OF THE YOUTH

Ano ba ang ibig sabihin ng Biblia?  May isang lola na nagbabasa ng Bibliya at habang siya ay nagbabasa ay pinagmamasdan siya ng kanyang apo. Manghang-mangha ang bata sa panood sa kanya.  Lumapit ito at nagtanong: “Lola, alam ko na po ang ibig sabihin ng Biblia!”  Tuwang-tuwa ang matanda at nagtanong: “Ano, yon apo?” Sagot ng bata: “Ang kahulugan ng BIBLE ay nasa limang titik nito: Basic Information Before Leaving Earth! Kailan ka mamamatay lola?”  Ano nga ba ang Biblia? Paano nga ba ang tamang pagbasa at pag-intindi nito? “May isang “Bible Christian” na mahilig gamitin ang Bibliya upang malaman kung ano ang gusto ng Diyos sa kanya lalo na sa paglutas sa kanyang mga prolema. Minsan ay nalugi ang kanyang negosyo at katulad ng kanyang nakaugalian ay sumangguni siya sa Bibliya. Kinuha niya ito at nakapikit na binuksan ang pahina. Laking pagkagulat niya ng bumungad sa kanya ang Mateo 27:5 na nagsasabing: “Lumabas si Hudas at nagbigti!”. Natakot siya at sinubukan niyang maghanap uli. Habang nakapikit ay muli niyang binuksan ang Bibliya at ang kanyang hintuturo ay tumapat sa Lukas 10:37 na ang sabi: “Humayo ka’t gayon din ang gawin mo.”Halos himatayin na siya sa takot nang muli niyang buksan ang Banal na Aklat. Ang bumungad sa kanyang talata: Juan 13:27, “Kung ano ang iyong kailangang gawin, gawin mo na agad!” At alam n’yo na marahil ang kasunod… hehe.  Ang ikatlong Linggo ng Karaniwang Panahon ay parating inilalaan sa padiriwang ng National Bible Sunday!  Ang Bibliya ay hindi parang “Libro ng mga Hula” na nagsasabi ng ating kapalaran. Hindi rin ito katulad ng mga “Best Seller” na libro sa National Books Store. Hindi lang ito naglalaman ng kasaysayan o pamantayan sa mabuting pamumuhay. Ang Bibliya ay ang SALITA NG DIYOS!  Ito ang aklat na kung saan ay ipinahayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig at katapatan sa tao sa pagbibigay sa atin ng kaligtasan. Sa Ebanghelyo ay nakita natin kung paano nangaral si Hesus ng buong sigasig! Ang Bibiliya ay ang pangangaral ni Hesus sa atin sa kasalukuyang panahon.  May oras ba akong inalalaan sa pagbabasa ng Bibliya? Baka naman may “tag price” pa ang Bibliya kong nabili o kaya naman ay namumuti na sa dami ng alikabok dahil hindi ko nagagalaw sa pinaglalagyan nito!  Kung me tiyaga kang tapusin ang libro ng paborito mong nobela o kaya naman ay wala kang sawa sa pagdodownload at pagbabasa ng mga e-books ay bakit kaya ni isang pahina ng Bibiliya ay hindi mo matagalang basahin? Ang sabi nga nila: Kung gusto mo may paraan… kung ayaw mo, may dahilan!  Ugaliin natin ang araw-araw na pagbabasa ng Bibliya! Sa panalangin tayo ang nakikipag-usap sa Kanya. Sa pagbabasa ng Bibliya… Siya ang nakikipag-usap sa atin.  Sa pakikipag-usap sa atin ng Diyos sa Banal na Kasulatan ay ipinahahayag Niya ang Kanyang kalooban.  Kailan mo hinayaang kausapin ka Niya? Ngunit hindi lang sapat na basahin ang Bibiliya. Mas mahalaga sa pagbabasa ay ang pagninilay sa Salita ng Diyos at ang pagsasabuhay nito. May mga Kristiyanong pabibilibin ka dahil kaya nilang banggitin mula sa memorya ang mga kapitulo at bersikulo ng Biblia. Ang tanong… isinasabuhay ba nila ito?  Saulo mo man ito mula sa unang pahina hanggang sa huli ngunit hindi mo pinagninilayan at isinasabuhay ay para ka lamang “wang-wang” na nag-iingay na walang mabuting nagagawa sa kaligtasan ng iyong kaluluwa at ng kaluluwa ng iba.  Ang mga pagbasa natin sa Linggong ito ay dapat magbigay sa atin ng inspirasyon.  Sa unang pagbasa ay narinig natin kung paano naantig ang damdamin ng mga Israelita ng marinig nila ang Salita ng Diyos.  Napaluha pa nga sila dahil sa nakaligtaan nila ito ng matagal.  Sa Ebanghelyo ay narinig natin si Jesus na inako ang karapatan na ipahayag ang Salita ng Diyos sapagkat siya mismo ang katuparan nito. Nawa ay maisapuso natin ang tunay na pagmamahal sa Salita ng Diyos.  Basahin, pagnilayan o ipanalangin at isabuhay! Ito ang paraan upang matawag na mga tunay na “Bible Christians”.  Nawa ay pahalagahan natin ang Salita ng Diyos sa ating buhay.  May nabasa akong isang mensahe sa Facebook tungkol sa pagpapahalaga sa Bibliya.  Ganito ang kanyang sinasabi:  “What of we began to treat our Bibles that way we treat our cellphones? What if we carried it with us everywhere?  What if we turned back to go get it if we forgot it?  What if we checked it our for messages through out the day? What if we used it in case of emergency? What if we spent an hour or more using it each day?”  Ipinaskil ni kalakbay ng kabataan

Source: kiliti-ng-diyos.blogspot.com/2019/01/bible-christian-ka-ba-reflection-for.html

************

See Today’s Readings: Cycle C

See Other Homily Options

Back to Other Homily Sources,

Back to: Third Sunday in Ordinary Time (Year C)

This entry was posted in .. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s