Saturday of the 7th Week of Easter

John 21:20-25

The Beloved Disciple

OTHER HOMILY SOURCES from Bishop Abet Uy DD

2012 Saturday of the 7th Week of Easter (Year B) – Juan 21:20-25. Angay ba kitang masina sa kahimtang sa uban? Diha sa ebanghelyo, si Pedro nangutana kang Jesus kon unsay mahitabo sa tinun-an nga iyang pinalangga. Sa wala pa kini mahitabo, gipanagna ni Jesus ang umaabot nga kasakit nga masinati ni Pedro. Labing siguro nakapangutana si Pedro, “Ako lang ba diay ang pagasakiton Ginoo? Siya diay?” Apan giingna siya ni Jesus, “Kon tugotan ko siyang mabuhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo niini. Sunod kanako.” Atong masabtan sa mga pulong ni Jesus nga dili siya buot nga masina kita sa usag-usa. Ang tanan anaa sa kamot sa Ginoo. Siya maoy labing nasayod unsa ang maayo para kanato. Ang atong papel mao ang pagsunod sa iyang panig-ingnan. (Fr. Abet Uy –

Source: abetuy.blogspot.com/2012/05/saturday-of-7th-week-of-easter-year-b.html

2015 SATURDAY OF THE 7TH WEEK OF EASTER (YEAR B) – JUAN 21:20-25. ANGAY BA KITANG MASINA SA KAHIMTANG SA UBAN? Si Pedro nangutana kang Hesus kon unsay mahitabo kang Juan, ang pinalanggang tinun-an. Sa wala pa kini mahitabo, gipanagna ni Hesus ang umaabot nga kasakit nga masinati ni Pedro. Labing siguro nakapangutana si Pedro, “Ako lang ba diay ang pagasakiton Ginoo? Siya diay?” Apan giingnan siya ni Hesus, “Kon tugotan ko siyang mabuhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo niini.  Sunod kanako.” Atong masabtan sa mga pulong ni Hesus nga dili siya buot nga masina kita sa usag-usa. Ang tanan iyang pinangga ug ang tanan gitawag nga mosunod kaniya bisan sa malisod nga dalan. Ang dakong hagit mao ang pagsalig. Nindot ang tambag sa usa ka magsusulat: “God is God. He knows what He is doing. When you can’t trace His hand, trust his Heart.” Posted by Abet Uy

Source: abetuy.blogspot.com/2015/05/saturday-of-7th-week-of-easter-year-b.html

************

See Today’s Readings:  Year I,   Year II

Back to Other Homily Sources

Back to: Saturday of the 7th Week of Easter

 

Advertisements
This entry was posted in .. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s